Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παγγαίου

Άρθρο 1


Όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

Όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Παγγαίου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οργανωτική επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 2


Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία με το Δήμο Παγγαίου και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (στο εξής Κ.Ε.ΔΗ.Π.), με σκοπό την συμμετοχή των νέων στη τοπική κοινωνία, την εξυπηρέτηση της τοπικής στρατηγικής και των
προτεραιοτήτων του Δήμου για τη νεολαία, καθώς και γενικότερων θεμάτων νεολαίας και τέλος την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά:

 • Στοχεύει στην ενεργοποίηση των νέων, στη γνωριμία και στην εξοικείωσή τους με τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο

 • Καλλιεργεί τον παραγωγικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των νέων

 • Προωθεί την κοινωνική προσφορά των νέων μέσω του εθελοντισμού και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους

 • Συμβάλλει με τη δράση του στην ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού

 • Ενισχύει την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα

2. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου νέων κατατίθενται στο Διοικητικό συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Π.με εισηγητικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα από μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέων.

Άρθρο 3


Θέματα Συζήτησης

1. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αφορούν ζητήματα σχετικά με τους σκοπούς λειτουργίας του, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, θέματα που εξυπηρετούν την τοπική
στρατηγική για τη νεολαία και τις προτεραιότητες του Δήμου, καθώς και γενικότερα θέματα νεολαίας.

2. Προτάσεις για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης μπορούν να υποβάλλουν:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι της κάθε συνόδου
Β. Η Οργανωτική Επιτροπή

3. Οι προτάσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους οφείλουν να υποβάλλονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της συνόδου στην Οργανωτική Επιτροπή στον τύπο που αυτή ορίζει. Η τελευταία ελέγχει τα θέματα που κατατίθενται και αν διαπιστώσει σε αυτά οποιαδήποτε τυπική ή ουσιαστική
πλημμμέλεια οφείλει να τα αποστείλει στον Εισηγητή κάθε θέματος για διόρθωση μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες
από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (δηλαδή έντεκα (11) ημέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση) .
Ο Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις συστάσεις της Επιτροπής, να
διορθώσει και νααποστείλει ξανά το θέμα στην Επιτροπή τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Σε διαφορετική περίπτωση η πρότασή του καταπίπτει.

4. Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται τουλάχιστον πέντε (5)ημέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση.Σε κάθε σύνοδο μπορούν να συζητηθούν έως είκοσι (20) θεματικές. Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες θεματικές ξεπερνούν τις είκοσι (20), γίνεται επιλογή και οι υπόλοιπες μεταφέρονται προς συζήτηση στην επόμενη σύνοδο.

5. Εάν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το επιθυμούν μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλλουν προτάσεις στην
Οργανωτική Επιτροπή και κατά τη διάρκεια της συνόδου και μετά την πρώτη συνεδρίαση. Η διαδικασία της
παραγράφου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Η εισαγωγή των θεμάτων αυτών στις λοιπές ημερήσιες διατάξεις
και η τροποποίηση αυτών κατόπιν της έκτακτης υποβολής προτάσεων βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής .

Άρθρο 4


Σύνθεση και Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αποτελείται από τα τριάντα τρία (33)τακτικά μέλη που προέκυψαν
Από κλήρωση, καθώς και από τριάντα τρία (33) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της
κλήρωσης τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών του Συμβουλίου που μένουν κενές
για οποιονδήποτε λόγο.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του ή της οργανωτικής επιτροπής εξαιρετικά για την πρώτη συνεδρίαση.
Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν από την
συνεδρίαση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να απαντήσουν καταφατικά εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση
της πρόσκλησης ότι θα παραστούν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσιών, θα καλούνται έγκαιρα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά κλήρωσης.

3. Δημοτικός Σύμβουλος που δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεδριάσεις χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του
και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

4. Στην πρόσκληση ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όποτε θεωρείται αναγκαίο, με πρωτοβουλία του Προέδρου ή με γραπτή
πρόσκληση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα
συζητηθούν.
Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει νόμιμη συγκρότηση έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, δηλαδή περισσότερα από 17.

Άρθρο 5


Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και μελών οργανωτικής επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

1. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.

2. Η εκλογή πραγματοποιείται για κάθε αξίωμα χωριστά με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιαδήποτε θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων,και των τυχόν ισοψηφισάντων με αυτούς, και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος για κάποια από τις ανωτέρω θέσεις
διενεργείται κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων.

3. Τυχόν παραίτηση από τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και γίνεται
αποδεκτή ή μη, με απόφασή του τελευταίου. Ο παραιτηθείς παραμένει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ανωτέρω μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σοβαρό λόγο σχετικά με τη
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

4. Με την ιδία διαδικασία εκλέγεται και η τριμελής οργανωτική επιτροπή.

Άρθρο 6


Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων σε συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση.

 • Φροντίζει ώστε, πριν από τη συνεδρίαση, να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων για τα υπό συζήτηση θέματα.

 • Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.

 • Δύναται να απευθύνει πρόσκληση σε τρίτους, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο
  σχετικά με τα θέματα που συζητούνται.

2. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει στις
περιπτώσεις που κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντα του.

Άρθρο 7


Αρμοδιότητες Γραμματέα και Πρακτικογράφων

Χρέη Γραμματέα και Πρακτικογράφων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων:

1. Εκτελούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κ.Ε.ΔΗ.Π. και συνεπικουρικά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Ο Γραμματέας κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων σημειώνει
τους απόντες και κατά τη διάρκεια αυτής καταγράφει όσους Δημοτικούς Συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.
Παράλληλα, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των συμβούλων κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 8


Τόπος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Α. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου υπό
την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει νόμιμα.

Β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα έδρας.

Άρθρο 9


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Αφού διαπιστωθεί απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και διευθύνει τη συζήτηση σύμφωνα με την
κοινοποιημένη στους Δημοτικούς Συμβούλους ημερησία διάταξη.

3. Η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ξεκινάει με τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου να δίνει το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο που έχει προτείνει το θέμα για νατο εισηγηθεί. Εν συνεχεία, το λόγο λαμβάνουν οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι.

4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα ομιλίας πέντε (5) λεπτών. Ο Δημοτικός Σύμβουλος που εισηγείται το θέμα έχει, επιπροσθέτως, δικαίωμα δευτερολογίας για τρία (3΄) λεπτά.

5. Ερωτήσεις και διευκρινίσεις παρέχονται με το πέρας της ομιλίας κάθε Δημοτικού Συμβούλου. Ο χρόνος για τη διατύπωση κάθε ερώτησης προσδιορίζεται αυστηρά σε τριάντα δευτερόλεπτα (30΄΄).
Απαντήσεις δίδονται από τον ερωτώμενο ομιλητή σε χρονικό όριο δύο (2΄) λεπτών. Ο ομιλητής μπορεί να δεχτεί έως δύο (2) ερωτήσεις.

6. Οι διαλογικές συζητήσεις δεν επιτρέπονται. Ο Πρόεδρος κρίνει τον αριθμό των ερωτήσεων που θα
διατυπωθούν και έχει δικαίωμα διακοπής του ομιλητή, εφόσον ο τελευταίος παραβιάζει τον Κανονισμό.
Στη διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου βρίσκεται, επίσης, η δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του χρόνου διατύπωσης των ερωτήσεων και των απαντήσεων.

7. Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά ο Πρόεδρος τον καλεί
να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, του αφαιρείται ο λόγος.

8. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την άφιξη και αποχώρηση τους από το χώρο διεξαγωγής του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέων υπογράφουν στο σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 10


Ψηφοφορία

1. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου δεν υπολογίζονται.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά μετά την εξάντλησή του,
με ανάταση της χειρός έπειτα από σχετική πρόταση ψήφισης του Πρόεδρου.

3. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα, στα οποία καταχωρούνται συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες.Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδρίασης αποστέλλεται με ευθύνη των ανωτέρω στην Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Άρθρο 11


Λήξη Συνεδρίασης

1. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών μέσα στο προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση κάθε θέματος με τους όρους του προηγούμενου
άρθρου.
Ο Γραμματέας καταγράφει την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και όσους Συμβούλους απουσιάζουν από τη συνεδρίαση.

2. Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι
σύμβουλοι υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

Κανόνες Δημοτικού Συμβουλίου Νέων


Η ώρα προσέλευσης οφείλει να τηρείται απαρέγκλιτα από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Παράλληλα, οι Δημο-τικοί Σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά και να επιδεικνύουν σεβασμό στις διαδικασίεςτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενθαρρύνεται να συμμετέχουν στο σύνολο των συνεδριάσεων χωρίς να σημειώνουν απουσίες.

Ο παραγωγικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων ενθαρρύνεται, ενώ η σύνθεση προτάσεων όλων των
Δημοτικών Συμβούλων αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για τη διαδικασία.

Copyright © 2021 Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Παγγαίου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.